logo instagram
logo facebook

Stwórzmy razem coś pięknego!

Formularz kontaktowy

Gdzie można mnie znaleźć?

Obecnie mieszkam w Białymstoku, ale fotografuję na terenie całej Polski, jak również za granicą. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

© 2020 Fotograf Rafał Kopkowski  |  Polityka prywatności i cookies

Telefon: 507 128 532

Fotograf Rafał Kopkowski
Logo Instagram
Logo Facebook

Polityka prywatności strony internetowej

https://rafalkopkowski.com/

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://rafalkopkowski.com/ jest Rafał Kopkowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą o nazwie Rafał Kopkowski Fotografia, adres siedziby: Wodzisław Śląski, XXX-lecia 77, adres do doręczeń: 15-689 Białystok, NIP: 6472236612, REGON: 243093000, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: rafalkopkowski@ gmail.com, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

CEL PRZETWARZANIA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://rafalkopkowski.com/ w następujących przypadkach:

a) skorzystanie przez użytkownika z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

b) zapisanie się przez użytkownika do Newslettera na stronie internetowej w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

- Imię i nazwisko,

- Adres zamieszkania,

- Adres mailowy,

- Nr telefonu.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora, jak następuje:

a) w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czas przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, tak długo, aż zgoda nie zostanie przez niego odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Podczas korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika mogą być pobierane inne informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, czas dostępu, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które klikną lub innych zdarzeniach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany na zasadzie  profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danemu użytkownikowi profilu w celu analizy lub przewidywania jego preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w kontekście ochrony interesów użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Przechowywanie zebranych danych trwa nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady, dane osobowe użytkowników nie są przekazywane dalej, poza następującymi wyjątkami: usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media  są powierzone firmom: Google LLC, Facebook Inc., Home.pl.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Użytkownik, którego zgromadzone dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

Dostęp do danych – art. 15 RODO

Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

Sprzeciw – art. 21 RODO

Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie można wysłać stosowną wiadomość mailową na adres: rafalkopkowski@ gmail.com.

W przypadku wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca po jego otrzymaniu.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI "COOKIES"

Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Administratora. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one sposobność opracowywania statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe

„Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony.

Stałe pliki „cookies” przechowywane są na komputerze/tablecie/telefonie, czy innym urządzeniu końcowym  użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu pozyskania informacji na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z zawartości strony. Pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują w żaden sposób konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo decyzji w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego (komputera/tabletu/telefonu) poprzez wybór opcji w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator strony internetowej stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia stosowne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.